Ons privacy en cookie beleid

 • Marktfeed.nl is een website van EasyAds B.V. en registreert uw gegevens uitsluitend voor eigen gebruik. Directe ‘derden’ zoals de aangesloten (ver)koopsite van Marktplaats.nl worden voorzien van uw basis-advertentie gegevens zoals: naam en telefoon nummer.
 • Informatie, die u ons geeft met als doel een advertentie te plaatsen, gebruiken wij uitsluitend om uw advertentie te kunnen plaatsen en wordt bewaard totdat u uw gebruikersaccount heeft opgezegd.
 • De opgeslagen informatie kunnen wij ook gebruiken voor bezoekanalyses om onze site te optimaliseren en om u (indien gewenst) de nieuwsbrief te sturen.
 • Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of ter beschikking stellen, uitgezonderd de aangesloten (ver)koopsite van Marktplaats.nl en verplichting via rechtswegen.
 • Onze website bevat links naar websites van derden. EasyAds B.V. heeft geen zeggenschap over deze websites en is derhalve niet verantwoordelijk voor uw privacy op deze websites.

Het privacy beleid van de aangesloten (ver)koopsite van Marktplaats.nl:

http://www.marktplaats.nl/i/help/over-marktplaats/voorwaarden-en-privacybeleid/gebruiksvoorwaarden.dot

Gebruiksvoorwaarden

 • U dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. EasyAds B.V. is niet verantwoordelijk voor gedragingen van, of producten en diensten die ter verkoop of levering worden aangeboden door de adverteerder.
 • Door het plaatsen van een advertentie geeft de adverteerder EasyAds B.V. toestemming de informatie, inclusief foto/filmmateriaal van het betreffende product te plaatsen op de aangesloten (ver)koopsite van Marktplaats.nl en te gebruiken voor reclame c.q. commerciële doeleinden van EasyAds B.V.
 • De informatie die door adverteerder c.q. verkoper in een advertentie wordt verstrekt dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. De advertentie dient niet te worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en dient geen diensten en/of producten van een adverteerder c.q. verkoper in het algemeen aan te prijzen. Bij verwijzing in een advertentie naar een hyperlink dient deze direct relevant te zijn. EasyAds B.V. behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht informatie en/of hyperlinks te verwijderen.
 • Een advertentie mag uitsluitend worden geplaatst in één rubriek van Marktfeed.nl waarin de desbetreffende aangeboden producten c.q. diensten naar aard en soort behoren.
 • Per Marktfeed account mag uitsluitend 1 webshop met 1 hoofddomein worden gekoppeld waarna de desbetreffende aangeboden producten c.q. diensten naartoe verwijzen.
 • Het is de verantwoordelijkheid van adverteerder dat de in de advertentie aangeboden producten c.q. diensten geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden, geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstotend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn.
 • EasyAds B.V. behoudt zich ook het recht voor om advertenties en gebruikersaccounts zonder opgave van redenen te verwijderen van Marktfeed.nl en de aangesloten (ver)koopsite van Marktfeed.nl. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet uitsluitend, indien de adverteerder zich niet aan de regels van Marktfeed.nl en de aangesloten (ver)koopsite van Marktplaats.nl houdt.
 • Adverteerder vrijwaart EasyAds B.V. van elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat de advertentie inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.
 • De aansprakelijkheid van EasyAds B.V. voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige, tijdige plaatsing van de advertentie is beperkt tot het bedrag dat Adverteerder voor de plaatsing betaalt aan EasyAds B.V.
 • Adverteerder verleent EasyAds B.V. en Docdata Payments toestemming geldende bedragen te innen via automatische incasso indien er sprake is van een betaald account.
 • EasyAds B.V. is gerechtigd de adverteerder per direct uit te sluiten van gebruik van de website indien de adverteerder in strijd handelt met de bedoelde betaalprocedure.
 • Indien betaling uitblijft en EasyAds B.V. genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen (rechtskundige) bijstand in te roepen, komen alle daarvoor gemaakte kosten voor rekening van adverteerder.
 • Ontvangen betalingen worden door EasyAds B.V. niet gerestitueerd. Wel kunnen betalingen onder omstandigheden (ter beoordeling door EasyAds B.V.) worden toebedeeld als een tegoed van adverteerder.
 • EasyAds B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.
 • Opzeggen van betaalde accounts is mogelijk tot de verlengdatum (de dag dat het account is aangemaakt). Er geldt geen opzegtermijn.
 • EasyAds B.V. is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van gescrapete advertenties. De scraper wordt als service aangeboden, EasyAds B.V. is in deze afhankelijk van de correcte werking van de website van haar klant en kan derhalve geen garanties afgeven op kwaliteit en plaatsingen.
 • EasyAds B.V. verstrekt via e-mail en de interface van Marktfeed allerlei statistieken zoals cpc kosten, kliks, budget, ect. Deze informatie wordt verstrekt door 3-rden zoals Marktplaats Admarkt en Google Analytics. EasyAds B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en correctheid van deze statistieken.
 • EasyAds B.V. biedt via de interface van Marktfeed de mogelijkheid een over-all advertentiebudget in te geven. Marktfeed geeft een waarschuwing en / of pauzeert advertenties als dit budget bijna of geheel is bereikt. EasyAds B.V. is niet aansprakelijk voor de correcte werking van de waarschuwingen en / of pauze-acties.
 • Met het gebruik van Marktfeed worden er (cpc) kosten gemaakt bij Marktplaats Admarkt. Adverteerder heeft een directe factuur relatie met Marktplaats Admarkt. EasyAds B.V. is geen partij in deze en is niet aansprakelijk voor gemaakte directe of indirecte Admarkt kosten.

De gebruiksvoorwaarden van de aangesloten (ver)koopsite Marktplaats.nl:

http://www.marktplaats.nl/i/help/over-marktplaats/voorwaarden-en-privacybeleid/gebruiksvoorwaarden.dot