Wat zijn onze regels en die van onze partners?

Ons privacy- en cookiebeleid

 • Marktfeed.nl is een website van EasyAds B.V. en registreert uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) uitsluitend voor eigen gebruik.
 • Alle persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen op de servers van EasyAds B.V. U kunt deze gegevens op verzoek laten verwijderen.
 • EasyAds B.V. zal uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of ter beschikking stellen, de aangesloten (ver)koopsite Marktplaats.nl en verplichtingen via rechtswegen uitgezonderd.
 • Directe ‘derden’ zoals de aangesloten (ver)koopsite Marktplaats.nl en onze payment provider(s) worden voorzien van noodzakelijke basisgegevens zoals bedrijfsnaam, postcode en telefoonnummer.
 • Informatie die u ons verstrekt, met als doel een advertentie te plaatsen, gebruiken wij uitsluitend om uw advertentie te kunnen plaatsen en wordt bewaard. U kunt deze gegevens op verzoek laten verwijderen.
 • De opgeslagen informatie kunnen wij ook gebruiken voor bezoekanalyses om onze website te optimaliseren en om u, indien gewenst, de nieuwsbrief te sturen.
 • Deze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het bezoek daarop te monitoren, zodat EasyAds B.V. na kan gaan hoeveel de website in een bepaalde periode bezocht wordt. EasyAds B.V. gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu, mede doordat het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd.
 • EasyAds B.V. maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. EasyAds B.V. heeft ‘gegevens delen’ uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
 • Onze website bevat links naar websites van derden. EasyAds B.V. heeft geen zeggenschap over deze websites en is derhalve niet verantwoordelijk voor uw privacy op deze websites.
 • EasyAds B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Check daarom regelmatig ons privacy beleid. Dit document is voor het laatst gewijzigd op 18 mei 2018.

Klik hier voor het privacy beleid van de aangesloten (ver)koopsite Marktplaats.nl.

Gebruiksvoorwaarden

 • U dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. EasyAds B.V. is niet verantwoordelijk voor gedragingen van, of producten en diensten die ter verkoop of levering worden aangeboden door de adverteerder.
 • Door het plaatsen van een advertentie geeft de adverteerder EasyAds B.V. toestemming de informatie, inclusief foto/filmmateriaal van het betreffende product te plaatsen op de aangesloten (ver)koopsite van Marktplaats.nl en te gebruiken voor reclame c.q. commerciële doeleinden van EasyAds B.V.
 • De informatie die door adverteerder c.q. verkoper in een advertentie wordt verstrekt dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. De advertentie dient niet te worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en dient geen diensten en/of producten van een adverteerder c.q. verkoper in het algemeen aan te prijzen. Bij verwijzing in een advertentie naar een hyperlink dient deze direct relevant te zijn. EasyAds B.V. behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht informatie en/of hyperlinks te verwijderen.
 • Een advertentie mag uitsluitend worden geplaatst in één rubriek van Marktfeed.nl waarin de desbetreffende aangeboden producten c.q. diensten naar aard en soort behoren.
 • Per Marktfeed account mag uitsluitend 1 webshop met 1 hoofddomein worden gekoppeld waarna de desbetreffende aangeboden producten c.q. diensten naartoe verwijzen.
 • Het is de verantwoordelijkheid van adverteerder dat de in de advertentie aangeboden producten c.q. diensten geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden, geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstotend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn.
 • EasyAds B.V. behoudt zich ook het recht voor om advertenties en gebruikersaccounts zonder opgave van redenen te verwijderen van Marktfeed.nl en de aangesloten (ver)koopsite van Marktfeed.nl. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet uitsluitend, indien de adverteerder zich niet aan de regels van Marktfeed.nl en de aangesloten (ver)koopsite van Marktplaats.nl houdt.
 • Adverteerder vrijwaart EasyAds B.V. van elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat de advertentie inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.
 • De aansprakelijkheid van EasyAds B.V. voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige, tijdige plaatsing van de advertentie is beperkt tot het bedrag dat Adverteerder voor de plaatsing betaalt aan EasyAds B.V.
 • Adverteerder verleent EasyAds B.V. en Docdata Payments toestemming geldende bedragen te innen via automatische incasso indien er sprake is van een betaald account.
 • EasyAds B.V. is gerechtigd de adverteerder per direct uit te sluiten van gebruik van de website indien de adverteerder in strijd handelt met de bedoelde betaalprocedure.
 • Indien betaling uitblijft en EasyAds B.V. genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen (rechtskundige) bijstand in te roepen, komen alle daarvoor gemaakte kosten voor rekening van adverteerder.
 • Ontvangen betalingen worden door EasyAds B.V. niet gerestitueerd. Wel kunnen betalingen onder omstandigheden (ter beoordeling door EasyAds B.V.) worden toebedeeld als een tegoed van adverteerder.
 • EasyAds B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.
 • Opzeggen van betaalde accounts is mogelijk tot de verlengdatum (de dag dat het account is aangemaakt). Er geldt geen opzegtermijn.
 • EasyAds B.V. is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van gescrapete advertenties. De scraper wordt als service aangeboden, EasyAds B.V. is in deze afhankelijk van de correcte werking van de website van haar klant en kan derhalve geen garanties afgeven op kwaliteit en plaatsingen.
 • EasyAds B.V. verstrekt via e-mail en de interface van Marktfeed allerlei statistieken zoals cpc kosten, kliks, budget, ect. Deze informatie wordt verstrekt door 3-rden zoals Marktplaats Admarkt en Google Analytics. EasyAds B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en correctheid van deze statistieken.
 • EasyAds B.V. biedt via de interface van Marktfeed de mogelijkheid een over-all advertentiebudget in te geven. Marktfeed geeft een waarschuwing en / of pauzeert advertenties als dit budget bijna of geheel is bereikt. EasyAds B.V. is niet aansprakelijk voor de correcte werking van de waarschuwingen en / of pauze-acties.
 • Met het gebruik van Marktfeed worden er (cpc) kosten gemaakt bij Marktplaats Admarkt. Adverteerder heeft een directe factuur relatie met Marktplaats Admarkt. EasyAds B.V. is geen partij in deze en is niet aansprakelijk voor gemaakte directe of indirecte Admarkt kosten.

Klik hier voor de gebruiksvoorwaarden van de aangesloten (ver)koopsite Marktplaats.nl.